Een nummervoorziening voor het onderwijs

Bij de nummervoorziening krijgt elke leerling een eigen nummer (een pseudoniem), waarmee geen persoonskenmerken kunnen worden achterhaald. De communicatie en de uitwisseling van gegevens tussen leerling en ketenpartners gebeurt dan voortaan aan de hand van dit nummer, zodat de leerling zelf anoniem blijft. Op die manier kan bijvoorbeeld de voortgang van een individuele leerling alleen worden gevolgd door partijen die daar ook recht toe hebben - zoals de school en de leerling.

meer informatie over de nummervoorziening

De stand van zaken nu

  • Kennisnet realiseert, in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, de nummervoorziening. Deze is in mei 2016 opgeleverd. De technische documentatie en testvoorziening komen na de zomer beschikbaar.
  • Leveranciers in het po, vo en mbo maken binnen Edu-K afspraken over een ketenimplementatieplan. Deze is door Edu-K vastgesteld. Op basis hiervan kunnen individuele partijen hun systemen aanpassen en testen. De komende periode worden door individuele ketenpartijen impactanalyses uitgevoerd.

Implementatie standaard ECK Distributie en toegang

Door gebruik van de standaard ECK Distributie en toegang vormen de school, de distributeur, softwareleveranciers en de uitgeverijen een keten waarin leermiddelen besteld, betaald, geleverd en gebruikt worden. Deze keten wordt ondersteund door een set van afspraken, en steeds meer marktpartijen en scholen gaan volgens deze afspraken werken. Dit leidt ertoe dat het proces minder foutgevoelig is, scholen geen vouchers meer hoeven te gebruiken en dat leveranciers de school of de leerling beter kunnen helpen als er toch een probleem is.

meer informatie over de standaard ECK Distributie en toegang voor leveranciers

meer informatie over de standaard ECK Distributie en toegang voor mbo-scholen

De stand van zaken nu

  • De 2.1.1-versie van de standaard, waarbij de afspraken voor vo en mbo zijn geharmoniseerd is aangeboden bij Edustandaard en is door de Edustandaard in beheer genomen.
  • In het voorgezet onderwijs werkt een groot aantal leveranciers volgens de standaard en vrijwel alle scholen. 
  • In het mbo werkt meer dan de helft van de scholen volgens de ECK-route en ondersteunt een toenemend aantal leveranciers de standaard.
  • Leveranciers die willen testen met de standaard kunnen gebruik maken van de ECK compliancevoorziening. Hiermee kunnen partijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de Distributie & Toegang standaard. Er kan zowel een server-implementatie als een client-implementatie worden getest.

Tactische overleggen

Het domein Toegang tot leermateriaal kent aparte overleggen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en mbo. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in het tactisch overleg.