Algemeen

Wat betekent UWLR?

UWLR staat voor UitWisseling van Leerlinggegevens en Resultaten. Dit is een standaard om toetsresultaten die zijn behaald of verzameld in de educatieve applicatie  geautomatiseerd beschikbaar te stellen in een andere applicatie, bijvoorbeeld een leerlingadministratiesysteem.

Voor welke toepassingen is de standaard?

De standaard is bedoeld om de school of leraar via een leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem inzicht te geven in de toetsresultaten en voortgang van de klas of de individuele leerling. In plaats van dat de leerkracht hiervoor per vak naar het leerkrachtportaal van elke uitgever gaat, kan dit overzicht worden geboden vanuit het LAS of LVS dat de school gebruikt.

Wat regelt de standaard?

Om scholen te ondersteunen inzicht te krijgen in voortgang, prestaties en resultaten van leerlingen is er noodzaak voor goede afspraken over de uitwisseling van gegevens hierover. Deze afspraken bestaan uit definities van de berichten die tussen systemen worden uitgewisseld en afspraken over de bijbehorende processen.

Hoe werkt het?

Het werkt als volgt: wanneer de school in de beheermodule van de uitgever en in de beheermodule van het LAS de koppeling aanzet, worden de toetsgegevens en toetsresultaten gestuurd naar het LAS. Dit kan bijvoorbeeld worden ingesteld als dagelijks, zodat wanneer de leerkracht in het LAS kijkt, de actuele toetsgegevens zichtbaar zijn.  Hoe vaak en wanneer de overdracht kan plaatsvinden, is afhankelijk van hoe dit is ingericht bij het LAS en de uitgever.

Om privacy van leerlingen te beschermen worden alleen de leerlinggegevens die nodig zijn voor het uitwisselen van toetsinformatie verstuurd.

Wat zijn de voordelen bij het gebruik?

Door gebruik te maken van uitwisseling van leerresultaten via de standaard, hoeven deze niet meer handmatig te worden overgetypt in de LAS omgeving. Ook biedt het op één plek beschikbaar hebben van de resultaten een integraal beeld van de leerling over de vakken heen. Doordat ook normeringsinformatie mee wordt genomen, is dit beeld ook beter te interpreteren dan wanneer de resultaten per uitgever worden bekeken.

Wie maken de standaard?

De standaard wordt opgesteld en beheerd door de werkgroep van Edustandaard. In Edustandaard nemen vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, van uitgevers en softwareleveranciers deel. Wanneer u mee wilt praten over de ontwikkeling van de standaard dan kunt u contact opnemen met Edustandaard via info@edustandaard.nl.

Wie gebruiken de standaard?

De standaard wordt ondersteund door diverse partijen in het onderwijs, op alfabetische volgorde zijn dit momenteel: Beats ‘n Bits, Boom test uitgevers, Dotcomschool, Esis, Jongbloed, Klassewerk, Malmberg, Noordhoff, Parnassys, ThiemeMeulenhoff en Zwijssen. 

Niet alle partijen maken momenteel gebruik van dezelfde versie. Voor het schooljaar 2018-2019 gebruiken Dotcomschool, Malmberg, Noordhoff, ParnasSys en Zwijsen de nieuwste versie van de standaard (versie 2.2) zodat in de omgeving van Dotcomschool en ParnasSys leerresultaten en normeringsinformatie van genoemde uitgevers is te zien.

UWLR wordt voornamelijk actief gebruikt in het primair onderwijs. Voor mbo en vo lopen momenteel trajecten om de toegevoegde waarde van het gebruik van de standaard te onderbouwen. Wanneer u hier meer over wilt weten of u wilt deelnemen aan een pilottraject, neem contact op met Edu-K, via secretaris@Edu-K.nl

Over de standaard

Wat is het verschil tussen UWLR 1.0, 2.0, 2.1 en 2.2?

De standaard is in ontwikkeling. Versie 1.0, de eerste publieke versie, is bij diverse partijen in gebruik om er voor te zorgen dat de gegevens geautomatiseerd aan een LVS of LAS kunnen worden gestuurd.  In versie 2 is een aansluiting gerealiseerd op EDEXML 2.0, de standaard die gebruikt wordt voor het uitwisselen van administratieve leerlinggegevens. Bij versie 2.1 wordt meer informatie meegegeven over de normering van een toets, om de interpretatie van de toetsresultaten voor leerkrachten te verbeteren. In versie 2.2. is ook uitwisseling van het ECK iD mogelijk gemaakt.

Wat is de relatie met andere standaarden zoals OSO en DOD?

OSO (Overstap Service Onderwijs) biedt de mogelijkheid om een individueel leerlingdossier over te dragen van school naar school op basis van het BSN van de leerling. DOD (Digitaal OverdrachtsDossier) is een standaard voor dossier-overdracht waar meerdere dossiers tegelijk kunnen worden overgedragen. Beide standaarden zijn bedoeld om een dossier-overdracht van een leerling van de ene school naar de anders school te faciliteren. (DOD is vanaf 2017 niet meer te gebruiken voor de overstap van een leerling van de ene naar de andere school). UWLR is bedoeld om resultaten uit educatieve applicaties op een uniforme manier te ontsluiten naar een school, bijvoorbeeld naar het LAS.

Voor scholen

Hoe kan ik de koppeling activeren?

U dient per uitgever zowel in de beheeromgeving van uw LAS als in de beheeromgeving van de betreffende uitgever de koppeling te activeren. Door het activeren van de koppeling worden de leerling- en toetsgegevens uitgewisseld. De precieze invulling van dit proces is afhankelijk van de inrichting bij het LAS en de uitgever. U kunt hierover contact opnemen met uw LAS-leverancier.

Hoe is de privacy van leerlingen geborgd?

De standaard is een middel om informatie tussen systemen uit te wisselen.

Bij het uitwisselen van informatie dient u als school de persoonsgegevens van leerlingen voldoende te beschermen, welke standaard u ook gebruikt. Deze bescherming wordt geregeld in bewerkersovereenkomsten tussen u en uw leveranciers. Wanneer leveranciers onderling gegevens uitwisselen van uw leerlingen, dient dit expliciet te zijn opgenomen in deze bewerkersovereenkomsten.

Partijen in het onderwijs hebben afspraken gemaakt hoe deze bewerkersovereenkomst er uit moet zien.  Voor meer informatie over het beschermen van persoonsgegevens kunt u www.privacyconvenant.nl raadplegen, hier vindt u ook de standaardbewerkersovereenkomst die is opgesteld voor het onderwijs.

Het voordeel van het gebruik van de standaard is dat u zelf de regie houdt over welke informatie-uitwisseling er plaatsvindt. Tevens heeft het gebruik van de standaard als voordeel dat de juistheid van de gegevens beter is geborgd dan bij het handmatig overnemen.

Mijn leverancier ondersteunt UWLR nog niet, wat kan ik doen?

Wanneer uw leverancier (softwareleverancier of uitgever) de standaard nog niet ondersteunt, kunt u uw contactpersoon hierom vragen. U kunt verwijzen naar de informatie op www.edu-k.nl.

Edu-K is het publiek-private platform vanwaar de implementatie van de standaard wordt ondersteund. Ook kan de leverancier op basis van de technische informatie zelf aan de slag met het implementeren van de standaard.

Voor leveranciers

Een school of andere leverancier vraagt mij om UWLR, wat kan ik doen?

Wanneer u informatie wilt uitwisselen met andere partijen via UWLR, dient uw systeem dit te ondersteunen. De standaard is te vinden op https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/uwlr/2.1/.

Voor ondersteuning bij de implementatie of vragen kunt u contact opnemen met Edu-K, via secretaris@Edu-K.nl

Waar kan ik de standaard vinden?

Voor meer informatie over de standaard kunt u terecht bij Edustandaard, via https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/uwlr/2.1/.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van UWLR?

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de standaard zelf. De kosten die gepaard gaan met het aanpassen van uw eigen systemen en de kosten die u zelf moet maken voor het aansluiten op de scholen zijn voor uw eigen rekening. Vanuit het platform Edu-K kunt u rekenen op ondersteuning bij de implementatie van de standaard. Technisch specialisten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u contact opnemen met secretaris@Edu-K.nl.

Kan ik meepraten over de ontwikkeling van de standaard UWLR?

Wanneer u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen of betrokken wilt zijn bij de doorontwikkeling van de standaard kunt u contact opnemen met de werkgroep UWLR van Edustandaard via info@edustandaard.nl. Ook via de website https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/uwlr/2.1/ kunt u zich aanmelden voor de werkgroep.

Diverse brancheorganisaties zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de standaard. U kunt dus ook via uw brancheorganisatie betrokken blijven.

Hoe stabiel is de standaard?

UWLR is een standaard in ontwikkeling. De standaard is vastgesteld door de Standaardisatieraad van Edustandaard. Eisen en wensen voor verbetering worden besproken met de deelnemers. Eventuele benodigde wijzigingen worden in de werkgroep voorgesteld.  Indien mogelijk wordt bij een nieuwe versie de oude standaard nog steeds ondersteund, maar dit is niet altijd het geval. De verwachting is dat ongeveer 1x per jaar een nieuwe versie wordt uitgebracht.