Introductie

Edu-K is het publiek-private platform voor digitaliseringsvraagstukken in de educatieve keten in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Sectororganisaties van onderwijsinstellingen (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad) werken hierin samen met de brancheorganisaties van educatieve uitgevers (GEU), distributeurs (KBb-E) en softwareleveranciers (VDOD) en het ministerie van OCW aan de randvoorwaarden voor het gebruik van digitale leermiddelen. Dit doet Edu-K door met afspraken, standaarden en voorzieningen te zorgen dat digitale leermiddelen werken, veilig zijn en dat er keuzemogelijkheden zijn voor het onderwijs. Edu-K bestaat sinds oktober 2015. Huidige activiteiten zijn onder meer: het privacyconvenant onderwijs, implementatie van het ECK iD, implementatie van standaarden en ketenregie ten behoeve van een vlekkeloze schooljaarstart. Recent is een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld die in de komende periode wordt uitgewerkt in een inhoudelijke agenda voor het platform. 

Edu-K kent een bestuurlijk platform waarin de portefeuillehouders ict van de besturen van bovengenoemde organisaties zijn vertegenwoordigd. Dit platform heeft een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast zijn er tactische overleggen op deelthema’s (privacy, beveiliging, het toegangsproces tot leermiddelen en het keuzeproces van leermiddelen) waar alle partijen in participeren. Incidenteel worden er werkgroepen of gedelegeerde/gemandateerde regiegroepen ingesteld. Gemiddeld vergaderen Edu-K en ieder van de tactische overleggen eens per twee maanden, de maanden juli en augustus uitgezonderd. De partijen hebben de ambitie uitgesproken de samenwerking te verduurzamen, dit is de aanleiding om een nieuwe secretaris te werven die niet werkzaam is bij een van de betrokken partijen. Tot nu toe was dit wel het geval, maar een nieuwe fase van verduurzaming van het platform vergt een strikt onafhankelijk opererende secretaris.

Edu-K zoekt een secretaris voor het bestuurlijk platform, de tactische overleggen en eventuele regiegroepen voor een gemiddelde tijdsinvestering van 16 uur per week. 

Werkzaamheden

De secretaris van Edu-K is een spin het web. Zij/hij is de rechterhand van de voorzitters bij de voorbereiding van vergaderingen, zorgt voor agenda’s, verslaglegging en opvolging van de actiepunten en is daarmee verantwoordelijk voor een goede besluitvorming. Voor de opstelling van de agenda wordt ook afgestemd met deelnemers van de overleggen en met de projectleiders van verschillende uitvoeringsprojecten. Indien nodig legt secretaris ook contact met andere platforms of stakeholders in het educatieve domein (o.a .Edustandaard). Een beperkte communicatietaak en advisering van Edu-K over doorontwikkeling en governance van het platform maken ook deel uit van het takenpakket van de secretaris. 

De secretaris werkt voor het platform en is niet in loondienst bij een van de partijen, maar wordt door Edu-K ingehuurd. We zijn op zoek naar iemand die zich voor langere tijd (minimaal één á twee jaar) wil committeren aan deze werkzaamheden. De secretaris kan flexibel en in overleg haar/zijn werkplek kiezen bij een van de aangesloten partijen of hun leden. Van de secretaris wordt verwacht dat deze flexibel met zijn tijdsinzet (gemiddeld 16 uur per week) om kan gaan, ook wat betreft de dagen van de week waarop zij/hij beschikbaar is.

Functievereisten

  1. Academisch denk- en werkniveau

  2. Politiek-bestuurlijke affiniteit

  3. Bij voorkeur kennis van de leermiddelenketen maar in ieder geval ervaring met complexe ketenvraagstukken (publiek-privaat)

  4. Ervaring als (programma)secretaris en/of projectmanager

  5. Sterk analytisch vermogen

  6. Communicatief sterk: mondeling en schriftelijk (o.a. notities en verslagen)

  7. Als persoon plezierig in de omgang, verbindend, flexibel, gevoel voor humor met doorzettings- en relativeringsvermogen

De procedure

Edu-K nodigt geïnteresseerden uit om hun interesse kenbaar te maken door middel van het toezenden van een cv en daarbij ook een indicatie te geven van het uurtarief. Uit de reacties die vóór 25 juli zijn binnengekomen op secretaris@edu-k.nl wordt een selectie gemaakt. Eind augustus zullen de voorzitter en enkele leden van het platform gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Het is wenselijk dat de secretaris half september met beperkte inzet van tijd haar/zijn functie aanvangt, zodat de huidige secretaris zijn werkzaamheden goed over kan dragen. De beoogde inzet van 16 uur per week zou dan in overleg in kunnen gaan per 1 oktober 2019.

Voor meer informatie over het proces of de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Chris Zintel, secretaris Edu-K: secretaris@edu-k.nl.