Wat is 'ECK Distributie en toegang'

Door het gebruik van de standaard ECK Distributie en toegang vormen de school, de distributeur, uitgeverijen en softwareleveranciers samen een keten waarin leermiddelen besteld, betaald, geleverd en gebruikt worden. Deze keten wordt ondersteund door een set van afspraken: de standaard ECK Distributie en toegang. Veel uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers en scholen in het vo en mbo werken volgens deze afspraken.

De standaard biedt een oplossing voor problemen met het gebruik van digitaal leermateriaal. Op dit moment kost de toegang veel tijd en energie. Zo raken vouchers soms kwijt, moet de elektronische leeromgeving (elo) ingericht worden en is de privacy van studenten niet altijd goed gewaarborgd.

Hoe werkt de standaard ECK Distributie en toegang?

In het mbo werkt de standaard als volgt:

Op middelbare scholen met een extern boekenfonds verloopt het bestelproces vergelijkbaar met het mbo. In het voorgezet onderwijs bestaan ook andere varianten van bestellen die door de standaard worden ondersteund. 

Middelbaar beroepsonderwijs

Ruim de helft van de mbo-scholen heeft hun processen van bepalen en bestellen, tot en met levering en gebruik ingericht volgens de Distributie en toegang-afspraken. Dit wordt ondersteund door veel leveranciers in het mbo. 

Voortgezet en primair onderwijs

In het voortgezet onderwijs maken veel partijen gebruik van Beter Digitaal Leren (BDL) voor het distributieproces van digitaal leermateriaal. De komende tijd doen veel leveranciers in het vo aanpassingen aan hun systemen, zodat ook hier iedereen volgens dezelfde afspraken werkt. In het primair onderwijs maken veel scholen gebruik van Basispoort. Hier worden de eerste mogelijkheden van werken op basis van de standaard verkend met leveranciers.

Hoe kan ik deelnemen aan ECK Distributie en toegang? 

Leveranciers kunnen de standaarden implementeren. Kennisnet ondersteunt leveranciers door hen in contact te brengen met andere partijen en door de standaard en technische documentatie ter beschikking te stellen.
Inmiddels heeft een groot aantal mbo-scholen de standaarden geïmplementeerd. Kennisnet ondersteunt de scholen bij de besluitvorming hierover, waarbij ook wordt geput uit de ervaring van mbo-scholen die de implementatie al hebben voltooid.

Testen met de standaard?

Leveranciers die willen testen met de standaard kunnen gebruik maken van de ECK compliancevoorziening. Hiermee kunnen partijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de Distributie & Toegang standaard. Er kan zowel een server-implementatie als een client-implementatie worden getest.

Er wordt op het volgende getest:

  • WS-Addressing: Web Services Addressing is een gestandaardiseerde manier voor het uitwisselen van adresgegevens van webservices.
  • WSI-basic profile: een standaard die de interoperabiliteit tussen webservices beschrijft. 
  • Schema-compliance: Dit bepaalt in hoeverre het bericht voldoet aan de D&T-standaard.

Het resultaat van deze testen wordt in een rapport weergegeven die als download beschikbaar is op de website.

De compliancevoorziening is te bereiken via: https://compliance.kennisnet.nl/compliancevoorziening/